Halifax to Bangor (no ferry) - 425 Miles

Halifax to Bangor (via ferry) - 320 Miles